BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej będą przyjmowani do  3-letniej branżowej szkoły I stopnia,

 • absolwenci ostatniej klasy gimnazjum będą przyjmowani do   3-letniej branżowej szkoły I stopnia.


Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,

 • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego, matematyki oraz dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem,

 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

  Uczniowie będą przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów  do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

  Termin składania wniosków  wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do klas pierwszych począwszy

  od 13 maja 2019 roku

Uwaga!

Absolwenci, którzy na dzień 1 września 2019 r. nie będą mieli ukończonych 15 lat zobowiązani są do dostarczenia szkole do godz. 15.00  24 lipca opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Poradnik dla kandydatów można pobrać wchodząc na stronę: https://2roczniki.pl

 

pdfREGULAMIN_BR_rekrutacji_absolwentów_szkół_podstawowych.pdf794.24 KB

pdfREGULAMIN_BRA_rekrutacji_absolwentów_gimnazjow.pdf857.2 KB

 

 

Klasa

Przedmioty punktowane

ze świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej lub gimnazjum

          1bp i 1bg          

j. polski

matematyka

j. angielski

geografia

 

Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębnie postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej. Postępowania mają takie same ustawowe kryteria rekrutacyjne, ale inny sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z uwagi na odrębny zakres tych egzaminów

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów1

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY GIMNAZJALNEJ

Maksymalna liczba punktów1

Punkty za świadectwo

100 pkt

Punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą

18 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celująca)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celująca)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

Punkty za egzamin gimnazjalny

100 pkt

 wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

 wynik z języka polskiego

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,2 = 20 pkt

   

wynik z przedmiotów przyrodniczych

100% x 0,2 = 20 pkt

   

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100% x 0,2 = 20 pkt

1)za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

Przyszłym uczniom branżowej szkoły proponujemy klasę wielozawodową.

W klasie tej kształcenie ogólne odbywa się w szkole, natomiast kształcenie zawodowe odbywa się u pracodawców oraz w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Nad pozyskiwaniem pracodawców, u których realizowana jest praktyczna część kształcenia zawodowego czuwa Ochotniczy Hufiec Pracy z Pyskowic.

Kształcimy uczniów w następujących zawodach:

L.p Symbol Nazwa zawodu Nazwa zdawanej kwalifikacji
1 514101 Fryzjer AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
2 522301 Sprzedawca AU.20 Prowadzenie sprzedaży
3 723103 Mechanik pojazdów samochodowych MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych
4 723310  Mechanik-monter maszyn i urządzeń   MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
5 722204 Ślusarz  MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi 
6 711204  Murarz-tynkarz  BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 
7 512001   Kucharz TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 
8 752205  Stolarz   AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
9 741103  Elektryk   EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,
maszyn i urządzeń elektrycznych
10 742117   Elektronik EE.03 Montaż oraz instalowanie układów
i urządzeń elektronicznych 
11 713201   Lakiernik MG.27 Wykonywanie prac lakierniczych 
12 712905   Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
 BD.04. Wykonywanie robót montażowych,
okładzinowych i wykończeniowych
13 721306 Blacharz samochodowy  K1. M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi
pojazdów samochodowych 
14 751201   Cukiernik  T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych
15 712618  Monter sieci i instalacji sanitarnych BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową,
montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 
16 751204 Piekarz  TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich 
17  751107 Wędliniarz   T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Wykaz pracodawców, u których realizowana jest praktyczna nauka zawodu:

pdfPlik.pdf164.11 KB

Więcej informacji o zawodach:

 1. pdfFryzjer.pdf4.21 MB
 2. pdfSprzedawca.pdf4.93 MB
 3. pdfMechanik pojazdów samochodowych.pdf871.38 KB
 4. pdfMechanik monter maszyn i urządzeń.pdf4.41 MB
 5. pdfŚlusarz.pdf1.13 MB
 6. pdfMurarz-tynkarz.pdf4.19 MB
 7. pdfKucharz.pdf626.03 KB
 8. pdfStolarz.pdf5.83 MB
 9. pdfElektryk.pdf1.04 MB
 10. pdfElektronik.pdf1.03 MB
 11. pdfLakiernik.pdf4.2 MB
 12. pdfMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.pdf886.75 KB
 13. pdfBlacharz samochodowy.pdf4.1 MB
 14. pdfCukiernik.pdf632.92 KB
 15. pdfMonter sieci i instalacji sanitarnych.pdf845.11 KB
 16. pdfPiekarz.pdf673.15 KB
 17. pdfWędliniarz.pdf3.74 MB