pdfzapytanie_ofertowe_pomoce.docx.pdf473.05 KB

docxFORMULARZ_CENOWY_CZ.1_MAPY.docx20.4 KB

docxFORMULARZ_CENOWY_CZ.2_POMOCE_PRZYRODNICZE.docx28.13 KB

docxFORMULARZ_CENOWY_CZ.3_ZESTAW_MEBLI.docx19.85 KB

docxFORMULARZ_CENOWY_CZ.4_WITRYNA_STOJĄCA.docx19.57 KB

docxFORMULARZ_CENOWY_CZ.5_TIK.docx20.75 KB

docxzapytanie_ofertowe_pomoce.docx17.5 KB

 

 

Znak sprawy:ZSMK.230.4.2019
Pyskowice, dnia 23 lipca 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH, 44-120 Pyskowice, ul. St. Wyszyńskiego 37 zaprasza do składania ofert cenowych w ramach procedury rozeznania cen o nazwie: Wyposażenie pracowni przyrodniczej ZIELONA PLANETA w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach w ramach projektu „Zielona Pracownia 2019”NAZWA I ADRES SZKOŁY:

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37 44-120 Pyskowice telefon/fax: 32 233-25-96 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Strona internetowa Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. godz. pracy: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.301.Szczegółowy zakres rozeznania cenowego obejmuje : 1. Przedmiotem rozeznania cenowego jest zakup wyposażenia pracowni przyrodniczej dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach V edycji konkursu „Zielona Pracowni 2019” . 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części. 3. Oferty można składać na jedną lub kilka części. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i nie noszący znamion użytkowania. 5. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres oferowany przez producenta nie krótszy jednak niż minimum 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy. 6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt. 7. W przypadku części 3 i 4 do oferty należy dołączyć zdjęcie oferowanych mebli.

2.Wymagany termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 1 miesiąc od daty złożenia zamówienia. 3. Informacje dotyczące gwarancji lub przeniesienia praw autorskich: jak w pkt 1.5 4.Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu realizacji zamówienia np. utrudnienia bądź szczególna ostrożność przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – nie dotyczy.
5. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy lub określenie dokumentów, które będą wymagane od Oferenta przed podpisaniem umowy: nie dotyczy. 6. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Łączna cena każdej części zamówienia musi obejmować cały zakres danej części. Cena oferty musi być określona w PLN, podana jako cena brutto. 3. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła, koszty transportu w tym koszty transportu lub dostarczenia zamówienia do szkoły. 7. Termin i sposób składania ofert. 1. Oferty należy składać do dnia 14 SIERPNIA 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie ZSMK w Pyskowicach lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 2. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę 8. Kryteria oceny ofert: Przy wyborze oferty ZSMK w Pyskowicach będzie kierował się kryterium ceny i kryterium: termin realizacji zamówienia. 9. Informacje dodatkowe: 1. Osoba uprawniona do kontaktów : Lidia Klubińska, telefon/fax: 32 233-25-96, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2. Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty. 3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę dla każdej części zapytania. 4. Dopuszcza/ Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych. 5. Dopuszcza /Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1_ FORMULARZ CENOWY I OFERTOWY_CZ.1_MAPY ZAŁĄCZNIK NR 2_ FORMULARZ CENOWY I OFERTOWY_CZ.2_POMOCE PRZYRODNICZE ZAŁĄCZNIK NR 3_ FORMULARZ CENOWY I OFERTOWY_CZ.3_ZESTAW MEBLI ZAŁĄCZNIK NR 4_ FORMULARZ CENOWY I OFERTOWY_CZ.4_WITRYNA STOJĄCA ZAŁĄCZNIK NR 5_ FORMULARZ CENOWY I OFERTOWY_CZ.5_TIKData: 23.07. 2019 Sporządził: Lidia Klubińska


Zatwierdził: Edyta Mierzwa