Zapytanie 6

 docZałącznik_nr_1_pomoce_z_biologii.doc828.5 KB 

Znak sprawy:ZSMK.230.10.2019

Pyskowice, dnia 16.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH,

44-120 Pyskowice, ul. St. Wyszyńskiego 37  

zaprasza

do składania ofert cenowych w ramach procedury rozeznania cen

 

w zapytaniu o nazwie: Zakup pomocy do pracowni biologicznej na poziomie liceum
w ramach projektu Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
i uczennic Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

NAZWA I ADRES SZKOŁY:

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach

 1. Kard. St. Wyszyńskiego 37

44-120 Pyskowice

telefon/fax: 32 233-25-96

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa Zamawiającego: www.zsmk.edu.pl

godz. pracy: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

1.Szczegółowy zakres rozeznania cenowego obejmuje :

 1. Przedmiotem rozeznania cenowego jest zakup wyposażenia pracowni biologicznej.
 2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części i stanowi jedną całość.
 3. Oferty należy składać na wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym, oferta obejmująca tylko część asortymentu zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i nie noszący znamion użytkowania.
 1. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres oferowany przez producenta nie krótszy jednak niż minimum 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy.
 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

2.Wymagany termin realizacji zamówienia:  nie dłużej niż 1 miesiąc od daty złożenia zamówienia.

 1. Informacje dotyczące gwarancji lub przeniesienia praw autorskich: jak w pkt 1.5

4.Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu realizacji zamówienia np. utrudnienia bądź szczególna ostrożność przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – nie dotyczy.

 1. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy lub określenie dokumentów, które będą wymagane od Oferenta przed podpisaniem umowy: nie dotyczy.
 2. 6. Opis sposobu obliczenia ceny.
 3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Łączna cena każdej części zamówienia musi obejmować cały zakres danej części. Cena oferty musi być określona w PLN, podana jako cena brutto.
 5. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła, koszty transportu w tym koszty transportu lub dostarczenia zamówienia do szkoły.
 6. Termin i sposób składania ofert.
 7. Oferty należy składać do dnia 24 PAŹDZIERNIKA 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie ZSMK w Pyskowicach lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 8. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę
 9. Kryteria oceny ofert: Przy wyborze oferty ZSMK w Pyskowicach będzie kierował się kryterium ceny.
 10. Informacje dodatkowe:
 11. Osoba uprawniona do kontaktów : Agnieszka Rupacz, telefon/fax: 32 233-25-96, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 12. Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty.
 13. Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
 14. Dopuszcza/ Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
 15. Dopuszcza /Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1_ FORMULARZ CENOWY

Data:16.10. 2019                                                     Sporządził: Lidia Klubińska

Zatwierdził: Edyta Mierzwa

 Zapytanie 5

Pliki do pobrania:

pdfzapytanie_ofertowe_meble_biologia.pdf446.15 KB

docxZałącznik_nr_1_meble_do_pracowni_biologicznej.docx779.59 KB

Znak sprawy:ZSMK.230.9.2019
Pyskowice, dnia 14.10.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH,
44-120 Pyskowice, ul. St. Wyszyńskiego 37
zaprasza
do składania ofert cenowych w ramach procedury rozeznania cen
w zapytaniu o nazwie: Zakup mebli do pracowni biologicznej w ramach projektu Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
NAZWA I ADRES SZKOŁY:
Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37
44-120 Pyskowice
telefon/fax: 32 233-25-96
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa Zamawiającego: www.zsmk.edu.pl
godz. pracy: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30
1.Szczegółowy zakres rozeznania cenowego obejmuje :
1. Przedmiotem rozeznania cenowego jest zakup wyposażenia pracowni biologicznej.
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części i stanowi jedną całość.
3. Oferty należy składać na wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym, oferta obejmująca tylko część asortymentu zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i nie noszący znamion użytkowania.
5. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres oferowany przez producenta nie krótszy jednak niż minimum 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
2.Wymagany termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 1 miesiąc od daty złożenia zamówienia.
3. Informacje dotyczące gwarancji lub przeniesienia praw autorskich: jak w pkt 1.5
4.Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu realizacji zamówienia np. utrudnienia bądź szczególna ostrożność przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – nie dotyczy.
5. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy lub określenie dokumentów, które będą wymagane od Oferenta przed podpisaniem umowy: nie dotyczy.

6. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Łączna cena każdej części zamówienia musi obejmować cały zakres danej części. Cena oferty musi być określona w PLN, podana jako cena brutto.
3. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła, koszty transportu w tym koszty transportu lub dostarczenia zamówienia do szkoły.
7. Termin i sposób składania ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 22 PAŹDZIERNIKA 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie ZSMK w Pyskowicach lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę
8. Kryteria oceny ofert: Przy wyborze oferty ZSMK w Pyskowicach będzie kierował się kryterium ceny.
9. Informacje dodatkowe:
1. Osoba uprawniona do kontaktów : Agnieszka Rupacz, telefon/fax: 32 233-25-96, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty.
3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Dopuszcza/ Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
5. Dopuszcza /Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK NR 1_ FORMULARZ CENOWY
Data: 14.10. 2019 Sporządził: Lidia Klubińska

zapytanie 4

Pliki do pobrania:

docZAŁĄCZNIK_NR_1__OFERTA.doc763 KB

docZAŁĄCZNIK_NR_2__OŚWIADZCENIE.doc759 KB

docZAŁĄCZNIK_NR_3_WZÓR_UMOWY.doc985 KB

 Składania ofert cenowych w ramach procedury rozeznania cen
w zapytaniu o nazwie: Pełnienie funkcji pomocy księgowej w ramach projektu Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
NAZWA I ADRES SZKOŁY:
Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37
44-120 Pyskowice
telefon/fax: 32 233-25-96
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godz. pracy: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30
1.Szczegółowy zakres rozeznania cenowego obejmuje :
1. Przedmiotem rozeznania cenowego jest pełnienie funkcji pomocy księgowej.
2. Do zadań osoby pełniącej funkcje pomocy księgowej będzie: redagowanie zapytań ofertowych i prowadzenie procedury wyboru dostawców, przyjmowanie i opisywanie faktur, przygotowywanie opisów dokumentów księgowych do wniosków o płatność, sporządzanie protokołów przyjęcia zakupionego sprzętu na stan szkoły, zliczanie wskaźników dotyczących liczby godzin zrealizowanych zajęć, przygotowywanie sprawozdań merytorycznych oraz inne czynności wskazane przez dyrektora szkoły.
2.Wymagany termin realizacji usługi: od 15.10.2019 do 31.12.2019 r.
3. Informacje dotyczące gwarancji nie dotyczy
4.Informacje o szczególnych wymaganiach
a) wykształcenie wyższe
b) doświadczenie w pracy w sektorze finansów publicznych
c) znajomość zasad organizacji pracy w szkole lub innej placówce oświatowej
d) zaangażowanie, kreatywność,
e) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
f) bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet

5. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy lub określenie dokumentów, które będą wymagane od Oferenta przed podpisaniem umowy: wzór umowy w załączniku.
6. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Termin i sposób składania ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 15 PAŹDZIERNIKA 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie ZSMK w Pyskowicach lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę
8. Kryteria oceny ofert: Przy wyborze oferty ZSMK w Pyskowicach będzie kierował się kryterium ceny.
9. Informacje dodatkowe:
1. Osoba uprawniona do kontaktów : Edyta Mierzwa, telefon/fax: 32 233-25-96, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty.
3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Do oferty należy dołączyć:
 życiorys z opisem spełnienia wymagań zawartych w pkt. 4b, 4c, 4d, 4f
 wypełniony załącznik nr 2
 kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania zawartego w pkt. 4a.
5. Dopuszcza/ Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
6. Dopuszcza /Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK NR 1_ WZÓR OFERTY
ZAŁACZNIK NR 2_OŚWIADCZENIE
ZAŁACZNIK NR 3_WZÓR UMOWY
Data: 7.10. 2019 Sporządził: Lidia Klubińska
Zatwierdził: Edyta Mierzwa

zapytanie 3

Plik do pobrania:

docxzałacznik_1_do_zapytania__TIK.docx733.23 KB

 Znak sprawy:ZSMK.230.7.2019
Pyskowice, dnia 2.10.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH,
44-120 Pyskowice, ul. St. Wyszyńskiego 37
zaprasza
do składania ofert cenowych w ramach procedury rozeznania cen
w zapytaniu o nazwie: Zakup sprzętu komputerowego i technologii TIK w ramach projektu Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
NAZWA I ADRES SZKOŁY:
Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37
44-120 Pyskowice
telefon/fax: 32 233-25-96
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godz. pracy: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30
1.Szczegółowy zakres rozeznania cenowego obejmuje :
1. Przedmiotem rozeznania cenowego jest zakup wyposażenia pracowni matematycznej.
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części i stanowi jedną całość.
3. Oferty należy składać na wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym, oferta obejmująca tylko część asortymentu zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i nie noszący znamion użytkowania.
5. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres oferowany przez producenta nie krótszy jednak niż minimum 24 miesięcy od dnia odbioru dostawy.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
2.Wymagany termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 1 miesiąc od daty złożenia zamówienia.
3. Informacje dotyczące gwarancji lub przeniesienia praw autorskich: jak w pkt 1.5
4.Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu realizacji zamówienia np. utrudnienia bądź szczególna ostrożność przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – nie dotyczy.
5. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy lub określenie dokumentów, które będą wymagane od Oferenta przed podpisaniem umowy: nie dotyczy.
6. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

 2. Łączna cena każdej części zamówienia musi obejmować cały zakres danej części. Cena oferty musi być określona w PLN, podana jako cena brutto.
3. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła, koszty transportu w tym koszty transportu lub dostarczenia zamówienia do szkoły.
7. Termin i sposób składania ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 15 PAŹDZIERNIKA 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie ZSMK w Pyskowicach lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę
8. Kryteria oceny ofert: Przy wyborze oferty ZSMK w Pyskowicach będzie kierował się kryterium ceny.
9. Informacje dodatkowe:
1. Osoba uprawniona do kontaktów : Agnieszka Rupacz, telefon/fax: 32 233-25-96, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty.
3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Dopuszcza/ Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
5. Dopuszcza /Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK NR 1_ FORMULARZ CENOWY
Data: 2.10. 2019 Sporządził: Lidia Klubińska
Zatwierdził: Edyta Mierzwa

 Zapytanie 2

docxZałącznik_nr_1_meble_pracownia_matematyczna.docx1.26 MB

Znak sprawy:ZSMK.230.6.2019
Pyskowice, dnia 2.10.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH,
44-120 Pyskowice, ul. St. Wyszyńskiego 37
zaprasza
do składania ofert cenowych w ramach procedury rozeznania cen
w zapytaniu o nazwie: Zakup mebli do pracowni matematycznej w ramach projektu Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
NAZWA I ADRES SZKOŁY:
Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37
44-120 Pyskowice
telefon/fax: 32 233-25-96
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godz. pracy: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30
1.Szczegółowy zakres rozeznania cenowego obejmuje :
1. Przedmiotem rozeznania cenowego jest zakup wyposażenia pracowni matematycznej.
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części i stanowi jedną całość.
3. Oferty należy składać na wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym, oferta obejmująca tylko część asortymentu zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i nie noszący znamion użytkowania.
5. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres oferowany przez producenta nie krótszy jednak niż minimum 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
2.Wymagany termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 1 miesiąc od daty złożenia zamówienia.
3. Informacje dotyczące gwarancji lub przeniesienia praw autorskich: jak w pkt 1.5
4.Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu realizacji zamówienia np. utrudnienia bądź szczególna ostrożność przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – nie dotyczy.
5. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy lub określenie dokumentów, które będą wymagane od Oferenta przed podpisaniem umowy: nie dotyczy.

6. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Łączna cena każdej części zamówienia musi obejmować cały zakres danej części. Cena oferty musi być określona w PLN, podana jako cena brutto.
3. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła, koszty transportu w tym koszty transportu lub dostarczenia zamówienia do szkoły.
7. Termin i sposób składania ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 15 PAŹDZIERNIKA 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie ZSMK w Pyskowicach lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę
8. Kryteria oceny ofert: Przy wyborze oferty ZSMK w Pyskowicach będzie kierował się kryterium ceny.
9. Informacje dodatkowe:
1. Osoba uprawniona do kontaktów : Agnieszka Rupacz, telefon/fax: 32 233-25-96, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty.
3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Dopuszcza/ Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
5. Dopuszcza /Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK NR 1_ FORMULARZ CENOWY
Data: 2.10. 2019 Sporządził: Lidia Klubińska
Zatwierdził: Edyta Mierzwa

 Zapytanie 1

docxZałącznik_nr_1_pomoce_z_matematyki.docx736.59 KB

Znak sprawy:ZSMK.230.5.2019
Pyskowice, dnia 2.10.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH,
44-120 Pyskowice, ul. St. Wyszyńskiego 37
zaprasza
do składania ofert cenowych w ramach procedury rozeznania cen
w zapytaniu o nazwie: Zakup pomocy do nauczania matematyki na poziomie liceum w ramach projektu Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
NAZWA I ADRES SZKOŁY:
Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37
44-120 Pyskowice
telefon/fax: 32 233-25-96
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godz. pracy: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30
1.Szczegółowy zakres rozeznania cenowego obejmuje :
1. Przedmiotem rozeznania cenowego jest zakup wyposażenia pracowni matematycznej.
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części i stanowi jedną całość.
3. Oferty należy składać na wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym, oferta obejmująca tylko część asortymentu zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i nie noszący znamion użytkowania.
5. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres oferowany przez producenta nie krótszy jednak niż minimum 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
2.Wymagany termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 1 miesiąc od daty złożenia zamówienia.
3. Informacje dotyczące gwarancji lub przeniesienia praw autorskich: jak w pkt 1.5
4.Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu realizacji zamówienia np. utrudnienia bądź szczególna ostrożność przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – nie dotyczy.
5. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy lub określenie dokumentów, które będą wymagane od Oferenta przed podpisaniem umowy: nie dotyczy.
6. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

2. Łączna cena każdej części zamówienia musi obejmować cały zakres danej części. Cena oferty musi być określona w PLN, podana jako cena brutto.
3. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła, koszty transportu w tym koszty transportu lub dostarczenia zamówienia do szkoły.
7. Termin i sposób składania ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 15 PAŹDZIERNIKA 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie ZSMK w Pyskowicach lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę
8. Kryteria oceny ofert: Przy wyborze oferty ZSMK w Pyskowicach będzie kierował się kryterium ceny.
9. Informacje dodatkowe:
1. Osoba uprawniona do kontaktów : Agnieszka Rupacz, telefon/fax: 32 233-25-96, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty.
3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Dopuszcza/ Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
5. Dopuszcza /Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK NR 1_ FORMULARZ CENOWY
Data: 2.10. 2019 Sporządził: Lidia Klubińska
Zatwierdził: Edyta Mierzwa