Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

ZGŁOSZENIE DO EGZAMINU

Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed ‎terminem egzaminu.‎

STRUKTURA EGZAMINU

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎ 

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana
w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w Informatorze. Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

DOSTOSOWANIA

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 1. niesłyszącym

 2. słabosłyszącym

 3. niewidomym

 4. słabowidzącym

 5. z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk

 6. z afazją

 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 8. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 9. z chorobami przewlekłymi

 10. chorym lub niesprawnym czasowo

 11. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 12. z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym

 13. które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

 14. które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

 15. z zaburzeniami komunikacji językowej.

ZDANIE EGZAMINU

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎

 2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Ważne linki:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/wnioskiidruki

INFORMATORY DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW ZNAJDZIESZ TUTAJ

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-zawodowy/formula-2017/informatory

Dokumenty do pobrania

pdfInformacja dla zdających egzamin zawodowy494.28 KB

pdfKomunikat w sprawie harmonogramu egzaminów zawodowych641.2 KB