TECHNIKUM - KLASA PATRONACKA

W ramach podpisanego z DB Schenker w Pyskowicach Listu intencyjnego począwszy od 2019 roku
zostanie uruchomiony nabór do I klasy technikum w zawodach; technik logistyk oraz technik spedytor

 • uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej będą przyjmowani do  5-letniego technikum.

 

Postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty,

 • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Uczniowie będą przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów  do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Termin składania wniosków  wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do klas pierwszych począwszy

od 13 maja 2019 roku.

Poradnik dla kandydatów można pobrać wchodząc na stronę: https://2roczniki.pl

pdfREGULAMIN_Tech_rekrutacji_absolwentów_ósmoklasistów.pdf502.83 KB

 

Klasa

Przedmioty punktowane

ze świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej lub gimnazjum

Przedmioty realizowane
wg podstawy rozszerzonej

1 t

TECHNIK LOGISTYK

j. polski

matematyka

j. angielski

geografia

geografia

j. angielski lub j. niemiecki

1 t

TECHNIK SPEDYTOR

j. polski

matematyka

j. angielski

geografia

geografia

  j. angielski lub j. niemiecki

 

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów1

Punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

 wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

   
   

 

1)za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

Przyszłym uczniom technikum proponujemy :

KLASĘ PATRONACKĄ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK LUB TECHNIK SPEDYTOR

INFORMACJE O ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;

2) przechowywania towarów;

3) prowadzenia dokumentacji magazynowej;

4) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;

5) planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

Logistyk jest osobą, która zajmuje się zarządzaniem logistycznym, co oznacza przepływ materiałów i surowców z zakładów produkcyjnych do magazynów, a z magazynów do kolejnych zakładów. To osoba zajmująca się sprawnym przepływem materiałów i surowców między poszczególnymi firmami. Potrafi ona szczegółowo zaplanować każde posunięcie firmy tak, by w jej magazynach nie zalegał towar, a był on jak najszybciej upłynniany i zamieniany na wartości wymierne czyli pieniądze.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;

2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;

3) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo - spedycyjnego.

Spedytor to wykwalifikowany specjalista, który zajmuje się organizacją transportu towarów i usług z miejsca na miejsce tak, by przechodził on sprawnie, szybko i jak najtaniej dla osoby zlecającej transport. Spedytor załatwia wszelkie wypełnianie druków celnych, gdy chodzi o import i eksport towarów, dogaduje się z firmami transportowymi, zleca załadunek i rozładunek towaru, negocjuje ceny i warunki dowozu towaru lub usługi na miejsce. Zajęcia edukacyjne w ramach tego zawodu to m.in.: podstawy transportu i spedycji, podstawy prawa transportowego, przewóz ładunków, organizacja transportu i spedycji, język obcy w działalności spedycyjnej, obsługa działalności spedycyjnej.

logistyk zsmk

Gdzie znajdziesz pracę jako logistyk lub spedytor?

 1. Przedsiębiorstwa produkcyjne,
 2. firmy budowlane,
 3. firmy handlowe,
 4. firmy usługowe,
 5. firmy spedycyjne i transportowe,
 6. hipermarkety,
 7. hurtowanie,
 8. centra logistyczne,
 9. giełdy towarowe,
 10. firmy telekomunikacyjne,
 11. wojsko,
 12. straż,
 13. policja,
 14. administracja samorządowa,
 15. porty lotnicze,
 16. kolej.