Kliknij - logowanie do strony rekrutacji

 

 

rekrutacja22

 

 1. Rekrutacja uczniów do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia im.M.Konopnickiej w Pyskowicach odbywa się elektronicznie w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji obowiązującego w województwie śląskim.
 2. Do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Przy rekrutacji bierze się pod uwagę:
  • oceny uzyskane w szkole podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch innych zajęć edukacyjnych, ustalonych dla  poszczególnych oddziałów;
  • szczególne osiągnięcia ucznia:

Szkoła

Rodzaj klasy Przedmioty punktowane

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa medyczno-psychologiczna

język polski, matematyka, biologia, chemia

Klasa humanistyczno-językowa

język polski, matematyka, historia, język angielski

 TECHNIKUM

Technik ekonomista

Technik ekonomista profil mundurowy

język polski, matematyka, geografia, język angielski

Technik logistyk

Technik logistyk profil mundurowy 

język polski, matematyka, geografia, język angielski

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Klasa wielozawodowa

język polski, matematyka, język angielski, historia

Zasady przeliczania ocen na punkt

  • celujący – przyznaje się po 18 punktów
  • bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów
  • dobry – przyznaje się po 14 punktów
  • dostateczny – przyznaje się po 8 punktów
  • dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty.

Maksymalna liczba punktów możliwych do osiągnięcia

Osiągnięcia

Punktacja maksymalna

punkty za oceny na świadectwie (4 przedmioty)

72 punktów

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7 punktów

stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza.
wymienione na świadectwie ukończenia

3 punkty

dodatkowe punkty za udział w konkursach  określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. pełna treść rozporządzenia poniżej:

zobacz rozporządzenie

18 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki

– mnoży się przez 0,35;

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,3;

100 punktów

 Łącznie

200 punktów

 

 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia w Pyskowicach w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej Poradni Specjalistycznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) niepełnosprawność kandydata;

2) wielodzietność rodziny kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość. Kandydat, który spełnia powyższe kryteria, dołącza:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
  • dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
 1. Potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum lub Szkoły Branżowej I stopnia jest złożenie przez rodziców osoby zakwalifikowanej oryginału świadectwa i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Nieprzekazanie w terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem go z listy.
 2. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację.
 3. Pracami związanymi z rekrutacją do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.