Kliknij - logowanie do strony rekrutacji

 

typy szkół, przedmioty punktowane, profile

 

rekrutacja4

 

Regulamin rekrutacji absolwentów szkół podstawowych do klasy pierwszej
  Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach
w roku szkolnym 2023/2024

PODSTAWA PRAWNA:

 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 30.01.2023 r., znak sprawy: WE-KZ.537.2.2023 - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24.02.2023 r., znak sprawy: WE-KZ.537.3.2023 - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn.„Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zmianami) zwana dalej „Ustawą”.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 2431) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów zwane dalej „Rozporządzeniem”.

§1 Zasady ogólne

 • Nabór do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach zwanej dalej ZSMK na rok szkolnym 2023/2024 przeprowadzany jest w formie elektronicznej.
 • Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
 • Kandydat do ZSMK postępuje zgodnie z procedurami rekrutacji elektronicznej i akceptuje jej wyniki.

 

§2 Dokumenty i terminy obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych:

 • Wniosek o przyjęcie do klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego -technik logistyk wojskowy i technik ekonomista wojskowy należy złożyć od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. do godz.15.00.
 • Wniosek o przyjęcie do ZSMK - należy złożyć w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej) w terminie od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz.15.00.
 • Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów:
  • wielodzietność rodziny kandydata - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (do wglądu),
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6),
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.
  • W przypadku kandydatów poniżej 15 r.ż. opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej o nazwie "Udzielenie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu"

   Obowiązkowe wymagania dodatkowe dla uczniów składających dokumenty do technikum OPW:

   • Wymagany jest bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
   • Wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły.
   • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy.

    

 • Przeprowadzenie przez ZSMK testu sprawnościowego dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego- 5,6 czerwca 2023 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły wyznacza dla danych osób dodatkowy termin testu sprawnościowego.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata szkół do których kandyduje od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 10 lipca 2023 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 17 lipca 2023 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych- 18 lipca 2023 r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego dla uczniów Technikum.  od 18 lipca do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 26 lipca 2023 r. do godz. 14.00.

Kandydat przyjęty do szkoły dostarcza także następujące dokumenty:

 • kartę zdrowia;
 • dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne

 

§3 Kwalifikowanie kandydatów

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

 • O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej ZSMK decyduje suma punktów uzyskana łącznie za następujące kryteria
  • Suma punktów uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty:
   – język polski – wynik procentowy x 0,35
   – matematyka – wyniki procentowe x 0,35
   – język obcy – wynik procentowy x 0,30
   Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 100.
  • Suma punktów uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych (świadectwo):
   język polski, matematyka oraz dwa przedmioty wskazane w danym oddziale przez szkołę rekrutującą:
   – ocena celująca – 18 punktów
   – ocena bardzo dobra – 17 punktów
   – ocena dobra – 14 punktów
   – ocena dostateczna – 8 punktów
   – ocena dopuszczająca – 2 punkty
   Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 72.
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów
  • Konkursy wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty
   Finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt
    Laureat konkursu tematycznego – 7 pkt
    Finalista konkursu tematycznego – 5 pkt
  • Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty
   Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
   Dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 7 pkt.
   Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego – 5 pkt.
   Finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt
   Laureat konkursu tematycznego – 5 pkt
   Finalista konkursu tematycznego – 3 pkt
  • Inne konkursy, turnieje, zawody wiedzy, artystyczne, sportowe,   organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły
   szczebel międzynarodowy 4pkt
   szczebel krajowy – 3 pkt
   szczebel wojewódzki – 2 pkt
   szczebel powiatowy – 1 pkt
  • Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 18.
  • Aktywność społeczna – 3 punkty

Laureat konkursu przedmiotowego otrzymuje200 punktów-(bez względu na wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz oceny uzyskane z zajęć edukacyjnych)

 • Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty (j. polski, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski, historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie), laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do wskazanego przez kandydata oddziału Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach niezależnie od kryteriów podanych powyżej.
 • Kandydaci doZSMK, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Kandydaci powracający z zagranicy nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.
 • Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 •  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają:
  • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauk,
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • kandydaci spełniający kryteria ustawowe, posiadające jednakową wartość:
   • wielodzietność rodziny kandydata;
   • niepełnosprawność kandydata;
   • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
   • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
   • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
   • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
   • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • W szczególnych, indywidualnie rozpatrywanych sytuacjach losowych Dyrektor Szkoły może przyjąć uczniów ponad zaplanowany limit, jednak nie może przekroczyć liczebności oddziału określonego w Statucie Szkoły.
 • Niedostarczenie przez kandydata w terminie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dot. kandydatów do technikum) jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy kandydatów przyjętych do szkoły. Uczeń, który złożył oryginały dokumentów do innej szkoły, jest usuwany z bazy kandydatów do ZSMK.
 • W przypadku odmowy przyjęcia kandydata do ZSMK, rodzicom niepełnoletniego kandydata przysługuje prawo złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, a w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Szkoły. Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy skarga do sądu administracyjnego.
 • Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. W przypadku nieodebrania kopii dokumentów w ciągu miesiąca czasu, dokumentacja ulegnie zniszczeniu.