Kliknij - logowanie do strony rekrutacji

 rekrutacja

 

rekrutacja klasy
 

 

 

Regulamin rekrutacji absolwentów szkół podstawowych do klas pierwszych
w  Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach
w roku szkolnym 2024/2025

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2024 r., znak sprawy: WE-KZ.537.1.2024 - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2024 r., znak sprawy: WE-KZ.537.2.2024 - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2023/2024.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn.„Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zmianami) zwana dalej „Ustawą”.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów zwane dalej „Rozporządzeniem”.

§1 Zasady ogólne

 1. Nabór do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach zwanej dalej ZSMK na rok szkolny 2024/2025 przeprowadzany jest w formie elektronicznej.
 2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
 3. Kandydat do ZSMK postępuje zgodnie z procedurami rekrutacji elektronicznej i akceptuje jej wyniki.

§2 Dokumenty i terminy obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

 1. Wniosek o przyjęcie do ZSMK - należy złożyć w formie elektronicznej podpisany profilem zaufanym lub tradycyjnej (papierowej) w terminie od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz.15.00
 2. Wniosek o przyjęcie do klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego -technik logistyk wojskowy należy złożyć od 13 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz.15.00
 3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów:
  • wielodzietność rodziny kandydata - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (do wglądu),
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013 r. poz. 135, ze zm.6),
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.
 1. Dodatkowo dla uczniów składających dokumenty do Oddziału Przygotowania Wojskowego – technik logistyk obowiązkowe są wymagania dodatkowe:
  • Wymagany jest bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zał.1).
  • Wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły (zał.2).
 1. Przeprowadzenie przez ZSMK prób sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego – technik logistyk 03 czerwca godz.10.00 lub 04 czerwca 2024 r. godz. 16.00. (termin dodatkowy 11 czerwca godz.15.00). Regulamin próby sprawności fizycznej stanowi załącznik nr 3 Regulaminu Rekrutacji.
 2. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 12 czerwca 2024 r.
 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata szkół do których kandyduje od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00.
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 11 lipca 2024 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych- 12 lipca 2024 r.
 6. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (dotyczy technikum) 12-16 lipca 2024 r. w celu wydania orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
 7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku technikum, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 12 lipca do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00.
 8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 19 lipca 2024 r. do godz. 14.00.

Kandydat przyjęty do szkoły dostarcza także następujące dokumenty:

  • kartę zdrowia;
  • dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne

§3 Kwalifikowanie kandydatów

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

 1. O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej ZSMK decyduje suma punktów uzyskana łącznie za następujące kryteria
  • Suma punktów uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty:
   – język polski – wynik procentowy x 0,35
   – matematyka – wyniki procentowe x 0,35
   – język obcy – wynik procentowy x 0,30
   Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 100.
  • Suma punktów uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych (świadectwo):
   język polski, matematyka oraz dwa przedmioty wskazane w danym oddziale przez szkołę rekrutującą:
   – ocena celująca – 18 punktów
   – ocena bardzo dobra – 17 punktów
   – ocena dobra – 14 punktów
   – ocena dostateczna – 8 punktów
   – ocena dopuszczająca – 2 punkty
   Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 72.
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów
  • Konkursy wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty
   Finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt
    Laureat konkursu tematycznego – 7 pkt
    Finalista konkursu tematycznego – 5 pkt
  • Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty
   Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
   Dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 7 pkt.
   Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego – 5 pkt.
   Finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt
   Laureat konkursu tematycznego – 5 pkt
   Finalista konkursu tematycznego – 3 pkt
  • Inne konkursy, turnieje, zawody wiedzy, artystyczne, sportowe,   organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły
   szczebel międzynarodowy 4pkt
   szczebel krajowy – 3 pkt
   szczebel wojewódzki – 2 pkt
   szczebel powiatowy – 1 pkt
  • Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 18.
  • Aktywność społeczna – 3 punkty
 1. Laureat konkursu przedmiotowego otrzymuje200 punktów
  (bez względu na wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz oceny uzyskane z zajęć edukacyjnych)
 2. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty (j. polski, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie), laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do wskazanego przez kandydata oddziału Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej W Pyskowicach niezależnie od kryteriów podanych powyżej.
 3. Kandydaci do Szkoły, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Kandydaci powracający z zagranicy nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.
 4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z suma punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają:
  a) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
  b) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
  c) kandydaci spełniający kryteria ustawowe, posiadające jednakową wartość:
  1) wielodzietność rodziny kandydata;
  2) niepełnosprawność kandydata;
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 6. W szczególnych, indywidualnie rozpatrywanych sytuacjach losowych Dyrektor Szkoły może przyjąć uczniów ponad zaplanowany limit, jednak nie może przekroczyć liczebności oddziału określonego w Statucie Szkoły. Uczniowie powtarzający klasę I nie podlegają ponownej rekrutacji.
 7. Niedostarczenie przez kandydata w terminie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dot. kandydatów do technikum) jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy kandydatów przyjętych do szkoły. Uczeń, który złożył oryginały dokumentów do innej szkoły, jest usuwany z bazy kandydatów do ZSMK
 8. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. W przypadku nieodebrania kopii dokumentów w ciągu miesiąca czasu, dokumentacja ulegnie zniszczeniu.

 

§4 Tryb odwoławczy

 1. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata do ZSMK, rodzicom niepełnoletniego kandydata przysługuje do dnia 23 lipca 2024 r. prawo złożenia do komisji rekrutacyjnej wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do ZSMK.
 2. Rodzic kandydata może wnieść do 3 dni odwołanie do Dyrektora Szkoły od otrzymanego uzasadnienia odmowy przyjęcia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania.