Kliknij - logowanie do strony rekrutacji

 

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów szkół podstawowych

rekrutacja2

 

FILM INSTRUKTAŻOWY

 1. Rekrutacja uczniów do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia im.M.Konopnickiej w Pyskowicach odbywa się elektronicznie w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji obowiązującego w województwie śląskim.
 2. Do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Przy rekrutacji bierze się pod uwagę:
  • oceny uzyskane w szkole podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch innych zajęć edukacyjnych, ustalonych dla  poszczególnych oddziałów;
  • szczególne osiągnięcia ucznia:

Szkoła

Rodzaj klasy Przedmioty punktowane

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa medyczna z elementami kosmetologii i dietetyki

język polski, matematyka, biologia, chemia

Klasa informatyczno-matematyczna z e-nauczaniem

język polski, matematyka, informatyka, geografia

Klasa językowa

język polski, matematyka, historia, język angielski

Klasa humanistyczno-psychologiczna

język polski, matematyka, historia, język angielski

 TECHNIKUM

Technik logistyk profil mundurowy

język polski, matematyka, geografia, język angielski

Technik logistyk

język polski, matematyka, geografia, język angielski

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Klasa wielozawodowa

język polski, matematyka, język angielski, historia

Klasa wielozawodowa integracyjna

język polski, matematyka, język angielski, historia

Zasady przeliczania ocen na punkt

  • celujący – przyznaje się po 18 punktów
  • bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów
  • dobry – przyznaje się po 14 punktów
  • dostateczny – przyznaje się po 8 punktów
  • dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty.

Maksymalna liczba punktów możliwych do osiągnięcia

Osiągnięcia

Punktacja maksymalna

punkty za oceny na świadectwie (4 przedmioty)

72 punktów

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7 punktów

stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza.
wymienione na świadectwie ukończenia

3 punkty

dodatkowe punkty za udział w konkursach  określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. pełna treść rozporządzenia poniżej:

zobacz rozporządzenie

18 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki

– mnoży się przez 0,35;

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,3;

100 punktów

 Łącznie

200 punktów

 

 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia w Pyskowicach w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej Poradni Specjalistycznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) niepełnosprawność kandydata;

2) wielodzietność rodziny kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość. Kandydat, który spełnia powyższe kryteria, dołącza:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
  • dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
 1. Potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum lub Szkoły Branżowej I stopnia jest złożenie przez rodziców osoby zakwalifikowanej oryginału świadectwa i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Nieprzekazanie w terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem go z listy.
 2. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację.
 3. Pracami związanymi z rekrutacją do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.