W Zespole Szkół im Marii Konopnickiej w Pyskowicach funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IODO”) pełni Zuzanna Kulak, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczniów i opiekunów prawnych uczniów
Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach

[ADMINISTRATOR I IODO]

 1. Administratorem danych osobowych jestZespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37, 44-120 Pyskowice (dalej: „Szkoła”), reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.

 2. Nadzór nad prawidłowością, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, sprawuje powołany w tym celu przez Szkołę Inspektor Ochrony Danych Osobowych; w razie potrzeby, można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

[CELE PRZETWARZANIA]

 1. Szkoła przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;

  2. w przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji – w celu prowadzenia procesu kształcenia oraz realizacji innych zadań i obowiązków nakładanych na Szkołę przez przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe;

  3. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarza danych osobowych (wizerunku) w celach promocyjnych szkoły, dane będą przetwarzane również w tymże celu.

  [PODSTAWA PRZETWARZANIA]

 • Podstawową przetwarzania przez Szkołę danych osobowych jest:

  1. realizacja obowiązku prawnegociążącego na Szkole jako administratorze – należy rozumieć to w ten sposób, że przepisy prawa, w szczególności ustawa Prawo Oświatowe, nakładają na Szkołę obowiązek przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z odpowiednimi procedurami, a w przypadku zakwalifikowania kandydata jako ucznia Szkoły – obowiązek prowadzenia procesu kształcenia i realizacji innych zadań Szkoły jako placówki oświatowej. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych regulują przepisy praw, w szczególności ustawy Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w spr. sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji .

  2. w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu promocji szkoły, podstawą ich przetwarzania jest zgoda.

  [ODBIORCY DANYCH]

 • Odbiorcami danych osobowych mogą stać się wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH]

 • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

  [PAŃSTWA UPRAWNIENIA]

 • Informujemy, że w stosunku do przetwarzanych przez Szkołę danych osobowych osoba, której dane dotyczą (a w przypadku osoby niepełnoletniej – jej opiekun prawny), ma uprawnienie do:

  1. dostępu do tych danych osobowych,

  2. sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne (art. 16 RODO),

  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy czym w odniesieniu do sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (por. pkt 4 powyżej), prawo to może być realizowane z ograniczeniem do przypadków wskazanych odpowiednio w art. 17 ust. 1 RODO (w stosunku do usunięcia) oraz 18 ust. 1 RODO (w stosunku do ograniczenia);

  4. przenoszenia danych – w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody (art. 20 RODO);

  [PROFILOWANIE]

 • Dane osobowe nie będą przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu.

  [MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI]

 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.