Oddziały Przygotowania Wojskowego
Od stycznia 2020 r. szkoły ponadpodstawowe mają możliwość wystąpienia do ministra obrony narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Możliwość taką dała nowelizacja ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie której powstawać będą oddziały przygotowania wojskowego (OPW) w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych.

OPW w Technikum w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach
W roku szkolnym 2023/2024 organ prowadzący nasze technikum, tj. Powiat Gliwicki otrzymał wsparcie na zakup elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, który rozpoczął funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024. Wartość dotacji celowej to kwota 102 800,00 zł. Wkład własny Powiatu Gliwickiego wyniósł 25 700,00 zł. Całkowity koszt zadania 128 500,00 zł
Program nauczania 
W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (do pobrania poniżej). Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. 
Finansowanie 
Na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego minister obrony narodowej udziela wsparcia finansowego w postaci dotacji celowych. Zakres, w jakim udzielany ten rodzaj pomocy, określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego

Profity dla absolwenta
Absolwent oddziału przygotowania wojskowego może skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego oraz otrzyma dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.

zd1