grupa osób

Plan działań Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

  1. Wprowadzenie „szczęśliwego numerka”,

  2. Udział i przygotowanie akcji „19 dni przeciwko przemocy”,

  3. Stworzenie miejsca wypoczynku dla uczniów,

  4. Organizacja Mikołajek w Zespole Szkół Specjalnych i świetlicy socjoterapeutycznej,

  5. Wigilie klasowe,

  6. Przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Maturzysty,

  7. Poczta walentynkowa w ZSMK,

  8. Dzień Kobiet - spotkanie w auli,

  9. Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt,

  10. Wybory nowych władz Samorządu.

W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej działa Samorząd Szkolny,
który współtworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Do głównych zadań samorządu należy:

• współdziałanie z władzami szkolnymi, w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki,
• współorganizowanie imprez szkolnych, sportowych, turystycznych,
• przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów,
• organizowanie pomocy koleżeńskiej,
• rozstrzyganie sporów pomiędzy uczniami,
• zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami,
• dbanie o dobre imię i honor szkoły.

Głównym organem samorządu jest Prezydium Samorządu, w skład którego wchodzi:

• przewodniczący samorządu,
• zastępca przewodniczącego samorządu,
• skarbnik samorządu.

W maju 2019 r. wybrano nowe Prezydium Samorządu w składzie:

przewodnicząca: Angelika Buchta
zastępca przewodniczącej: Kewin Kocur
sekretarz: Dominika Badura