Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej (w roku 2021 egzaminy ustne są automatycznie anulowane z wyjątkiem sytuacji, w której zdający przedstawi dyrektorowi szkoły- do 7 lutego 2021 r. - informację o obowiązku zdawania egzaminu w części ustnej).

Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu.

Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych – z wyjątkiem języków obcych nowożytnych – jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu (w roku 2021 nie ma obowiązku przystępowania do egzaminu z przedmiotów dodatkowych)

Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

 1. w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: (w roku 2021 egzaminy ustne są automatycznie anulowane z wyjątkiem sytuacji, w której zdający przedstawi dyrektorowi szkoły- do 7 lutego 2021 r. - informację o obowiązku zdawania egzaminu w części ustnej).
  a. język polski
  b. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego

 1. w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
  a. język polski (4 maja 2021 r.)
  b. matematyka (5 maja 2021 r.)
  c. język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej) (6 maja 2021 r.- j.angielski i 13 maja 2021r. j. niemiecki)

 1. w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (w roku 2021 nie ma obowiązku przystępowania do egzaminu z przedmiotów dodatkowych)
  Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
  a. biologia
  b. chemia
  c. filozofia
  d. fizyka
  e. geografia
  f. historia
  m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
  n. język polski
  p. matematyka
  q. wiedza o społeczeństwie

  Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi macierzystej szkoły w terminie:
  a. do 30.09.2020 r. - deklaracja wstępna,
  b. do 07.02. 2021 r. - deklaracja ostateczna.

 

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem z deklaracją do 30 września 2020 r.

Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów lub absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego i przekazuje go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym przez dyrektora tej komisji, nie później niż do 15 lutego 2021 r.

Ważne linki

Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie www.oke.jaworzno.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl

INFORMATORY MATURALNE https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

terazmatura.pl - specjalistyczny portal dla maturzystów i ich nauczycieli, w którym znajdują się rozwiązania, które pomogą efektywnie zaplanować naukę

Dokumenty do pobrania

pdfHARMONOGRAM EGZAMINÓW 2021661.66 KB

pdfINFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU2.38 MB

pdfKOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH909.26 KB

pdfKOMUNIKAT O PRZYBORACH414.81 KB