Egzamin maturalny w roku szkolnym 2023/2024

 • Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.
 • Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu.
 • Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych – z wyjątkiem języków obcych nowożytnych – jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu.
 • Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

 1. w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:
  a. język polski
  b. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego

 1. w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
  a. język polski (7 maja 2024 r.)
  b. matematyka (8 maja 2024 r.)
  c. język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej 9 maja 2024 r.)

 2. w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
  Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
  a. biologia
  b. chemia
  c. filozofia
  d. fizyka
  e. geografia
  f. historia
  m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
  n. język polski
  p. matematyka
  q. wiedza o społeczeństwie

  Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi macierzystej szkoły w terminie:
  -do 30.09.2023 r. - deklaracja wstępna,
  -do 07.02. 2024 r. - deklaracja ostateczna.

 

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną .

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu wraz z oświadczeniem zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej do 15 lutego 2024 r.

Na stronie internetowej CKE dostępne są materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023 w tym: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/
a) informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 i informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2024 r.,
b) komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2024 r.,
c) przykładowe arkusze egzaminacyjne,
d) Arkusze diagnostyczne z grudnia 2023 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym),
e) materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, tj.

- zbiór materiałów – dla uczniów i nauczycieli –  15 zagadnień związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
- zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem,
- przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego,
- filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,
f) zbiór zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym,
g) materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, tj.
- elementy analizy statystycznej w biologii,
- filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,

h) materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, tj.
- dwa opracowania dotyczące elektrochemii,
- filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,
i) materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii

 Na stronie CKE została zamieszczona prezentacja podsumowująca  zagadnienia prawne dotyczące egzaminu maturalnego: prezentacja

Ważne linki

Dokumenty do pobrania: