15 czerwca 2020 roku - rozpoczyna się termin składania wniosków  wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do klas pierwszych.

Logowanie do strony rekrutacji:   https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

W roku szkolnym 2020/2021 przyszłym licealistom proponujemy:

 

Klasa

Przedmioty punktowane

ze świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej lub gimnazjum

Przedmioty realizowane

wg podstawy rozszerzonej

Klasa politechniczna
z e–nauczaniem

(z innowacją metodyczną)

j. polski
matematyka
fizyka
geografia

 

matematyka
geografia
j. angielski
lub
j. niemiecki

Klasa wojskowa

z elementami cyberbezpieczeństwa
(z nowoczesnymi technologiami informatycznymi)

j. polski
matematyka
historia
j.angielski

j. polski
historia
j. angielski
lub
j. niemiecki

 

Klasa medyczno - kosmetyczna

z elementami kosmetologii i dietetyki.

j. polski
matematyka
biologia
chemia

biologia
chemia
j. angielski
lub
j. niemiecki

 

Klasa humanistyczna

z elementami prawa.

j. polski
matematyka
historia
j. angielski

j. polski
historia
j. angielski
lub
j. niemiecki

 

Uczniowie będą przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów  do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Regulamin rekrutacji do pobrania tutaj:

 

1. Klasa politechniczna z e-nauczaniem (z innowacją metodyczną)

Patronat Politechniki Śląskiej

Rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski lub język niemiecki (do wyboru)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, geografia

Klasa, w której  nauka odbywać się będzie bez podręczników w formie papierowej. Każdy uczeń tej klasy dostanie, w ramach prowadzonych lekcji, laptopa, tablet oraz podręcznik w formie cyfrowej. Na większości zajęć wykorzystywane będą innowacyjne programy nauczania, położony będzie nacisk na rozwój kompetencji matematycznych. Istotnym elementem edukacji będzie praca w małym zespole klasowym co pozwoli na efektywne wykorzystanie mobilnej pracowni komputerowej i stosowanie e-nauczania. W ramach zajęć uczniowie będą wykorzystywać cyfrowe platformy edukacyjne, uczestniczyć w zajęciach otwartych na Politechnice Śląskiej, pogłębiać wiedzę z zakresu wykorzystywania modeli matematycznych do analizy zjawisk fizyczno – geograficznych i społeczno – ekonomicznych.

politechnika zsmk2. Klasa wojskowa  z elementami cyberbezpieczeństwa (z nowoczesnymi technologiami informatycznymi) 

13 Śląska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w Gliwicach, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron“,

Rozszerzenia: język polski, historia, język angielski lub język niemiecki (do wyboru)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski

W klasie tej równolegle będą realizowane takie cele jak:  podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów poprzez  wdrażanie do aktywnego, krytycznego i bezpiecznego wyszukiwania i przetwarzania e-informacji oraz realizowanie edukacji wojskowej, by przygotować uczniów do studiów na wojskowych uczelniach wyższych lub zapewnić ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej.  W ramach profilu przewidziano różnorodne formy współpracy z różnymi instytucjami: 13 Śląska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w Gliwicach, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron“, Sąd Rejonowy i Okręgowy w Gliwicach. Uczniowie w ramach zajęć wyjeżdżają na strzelnice, mają zajęcia  w jednostce wojskowej, a także wyjeżdżają na kilkudniowe poligony. Na zajęciach lekcyjnych uczniowie korzystać będą z laptopów z pracowni mobilnych.

 wojsko zsmk

3. Klasa humanistyczna z elementami prawa 

Rozszerzenia: język polski, historia, język angielski lub język niemiecki (do wyboru)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Główne cele nauczania w klasie to rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów poprzez podniesienie ich świadomości prawnej oraz wdrażanie do aktywnego i krytycznego odbioru dzieł kultury. W ramach zajęć przewidziano atrakcyjne formy współpracy z różnymi instytucjami: uczestnictwo w rozprawach w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Gliwicach,  udział w sesjach Rad Samorządowych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, Starostwie Powiatowym w Gliwicach, spotkania z posłami w biurach poselskich, a także wyjazdy do teatrów w Krakowie, Warszawie, Katowicach.

 

klasa prawna

4. Klasa medyczna z elementami kosmetologii i dietetyki

Rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki (do wyboru)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia

Główne cele nauczania w klasie, to przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki na kierunkach medycznych i okołomedycznych oraz związanych z ochroną środowiska. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie pogłębią wiedzę z zakresu dietetyki, kosmetologii i ratownictwa medycznego. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach otwartych na Politechnice Śląskiej, Policealnych Szkołach Medycznych w Gliwicach i Zabrzu, gdzie będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

 

kosmetyka zsmk