Zapraszamy uczniów klas 8. szkół podstawowych i 3. gimnazjów do udziału w międzypowiatowym konkursie logistycznym „Mistrzowie planowania”. Konkurs jest przykładem synergii pomiędzy szkołą, samorządem i biznesem, której celem jest szeroko rozumiany rozwój regionu.

Informacje oraz załączniki do pobrania poniżej.

pdfREGULAMIN508.93 KB

docxFormularz zgłoszeniowy.docx13.85 KB

docxZgoda na przetwarzanie danych.docx15.63 KB

 

 

samorzad uczniowski

Plan działań Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

 1. Wprowadzenie „szczęśliwego numerka”,

 2. Udział i przygotowanie akcji „19 dni przeciwko przemocy”,

 3. Stworzenie miejsca wypoczynku dla uczniów,

 4. Organizacja Mikołajek w Zespole Szkół Specjalnych i świetlicy socjoterapeutycznej,

 5. Wigilie klasowe,

 6. Przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Maturzysty,

 7. Poczta walentynkowa w ZSMK,

 8. Dzień Kobiet - spotkanie w auli,

 9. Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt,

 10. Wybory nowych władz Samorządu.

W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej działa Samorząd Szkolny,
który współtworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Do głównych zadań samorządu należy:

• współdziałanie z władzami szkolnymi, w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki,
• współorganizowanie imprez szkolnych, sportowych, turystycznych,
• przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów,
• organizowanie pomocy koleżeńskiej,
• rozstrzyganie sporów pomiędzy uczniami,
• zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami,
• dbanie o dobre imię i honor szkoły.

Głównym organem samorządu jest Prezydium Samorządu, w skład którego wchodzi:

• przewodniczący samorządu,
• zastępca przewodniczącego samorządu,
• skarbnik samorządu.

W roku szkolnym 2018/2019 Prezydium Samorządu tworzą:

przewodnicząca: Aleksandra Sowa
zastępca przewodniczącej: Piotr Łęcki
skarbnik: Karolina Soczalska

patronka

Maria Konopnicka

Urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach, jako córka Józefa Wasiłowskiego, prawnika, patrona trybunału cywilnego i Scholastyki z Turskich. We wrześniu 1849 roku rodzina sprowadziła się do Kalisza, gdzie przyszła poetka spędziła dzieciństwo i młodość. W latach 1855 - 1856 uczyła się na pensji sakramentek w Warszawie. 
We wrześniu 1862 roku wyszła za mąż za ziemianina, Jarosława Konopnickiego. Zaraz po ślubie wyjechała z Kalisza na stałe, zamieszkując w Bronowie, a potem w Gusinie na terenie ówczesnej guberni kaliskiej. Wychowywała 6 dzieci, utrzymując się z dochodów niewielkiego dzierżawionego folwarku. 

W roku 1903 Maria Konopnicka otrzymała w darze narodowym dworek w Żarnowcu pod Krosnem. 

8 października 1910 roku zmarła we Lwowie i tam została pochowana na cmentarzu Łyczakowskim. 
W dniu 13 grudnia tego samego roku w teatrze kaliskim odbył się wieczór literacki poświęcony poetce związanej przez szereg lat z Kaliszem. Odczyt o jej twórczości wygłosiła, znana w latach późniejszych jako pisarka Ziemi Kaliskiej Maria Dąbrowska. 

Zadebiutowała w 1870 roku na łamach "Kaliszanina" wierszem "W zimowy poranek". Miastu, uznanemu za rodzinne poświeciła trzy utwory poetyckie: dwa zatytułowane "Kaliszowi" (1888 i 1907) i "Memu miastu" (1897). 

Najbardziej znanym utworem jest...

 

Rota

Wiersz Marii Konopnickiej w pierwotnym zamierzeniu autorki był protestacyjną odpowiedzią na ustawę rządu pruskiego o przymusowym wywłaszczeniu Polaków z ziemi i stanowił punkt kulminacyjny poety- ckiej i publicystycznej kampanii Konopnickiej przeciwko germanizacyjnej polityce niemieckiej. Pierwodruk ukazał się w krakowskim piśmie "Przodownicy" w 1908 r., pierwsze osobne wydanie w Oświęcimiu w 1918 r. Przeznaczony początkowo dla Wielkopolski, został wkrótce potem opublikowany w "Gwiazdce Cieszyńskiej" i "Gazecie Polskiej" w Chicago.

Uroczyste obchody Roku Grunwaldzkiego w 500-lecie bitwy ugruntowały popularność pieśni (muzyka: F. Nowowiejski). Wykonana po raz pierwszy 15 VII 1910 przez chóry z całej Polski w dniu odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. Okres największej żywotności "Rota" przeżywała przed odzyskaniem niepodległości w 1918 r. oraz w czasie stanu wojennego. Miarą jej popularności były liczne jej przeróbki, trawestacje i naśladownictwa.

Zdjęcie gabinetu pielęgniarki
Zdjęcie gabinetu pielęgniarki

Na terenie Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej jest w pełni wyposażony w nowy sprzęt gabinet pielęgniarki szkolnej. Czynny dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki. Uczniowie objęci są profilaktyką medyczną i udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Funkcję pielęgniarki szkolnej pełni Pani Małgorzata Tomczak.

 

Motto Janusza Korczaka

 

Drogi Uczniu, Rodzicu !

W naszej szkole zajmujemy się profilaktyką, diagnozą i terapią.

Pracujemy, by pomagać swoim uczniom.

 • Udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w oparciu o wieloletnie doświadczenie , współczesną wiedzę i szkolenia, w których systematycznie uczestniczymy.

 • Prowadzimy kompleksową diagnozę pedagogiczno-psychologiczną (badanie poziomu rozwoju intelektualnego, osobowości, zdolności i zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych, poziomu umiejętności społecznych i inteligencji emocjonalnej oraz stresu, ryzyka dysleksji, zaburzeń zachowania, depresji itp.).

 • Umożliwiamy uczniom udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w przypadku dysleksji i deficytów percepcyjnych, w zajęciach rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne oraz umiejętności uczenia się a także w terapii indywidualnej.

 • Podejmujemy działania profilaktyczno-wychowawcze, których celem jest promocja zdrowego stylu życia.

 • Wspieramy uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli w poszukiwaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach.

 • Wskazujemy osoby, instytucje zajmujące się niesieniem pomocy na rzecz uczniów i ich rodzin.

 

Zwróć się do nas, gdy:

 • Masz problemy w nauce – zorganizujemy zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.

 • Masz problemy związane z okresem dorastania w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole - porozmawiamy wspierająco.

 • Jesteś ofiarą przestępstwa – zapewnimy terapię i stosowną interwencję.

 • Masz problemy w nawiązywaniu relacji interpersonalnych– oferujemy zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

 • Czujesz się niezrozumiany, jesteś samotny, nie masz przyjaciół, nie radzisz sobie
  z rozwiązaniem swoich problemów- popracujemy terapeutycznie.

 • Nie radzisz sobie z konfliktami w relacji uczeń – nauczyciel – prowadzimy mediacje.

 • Masz kłopoty materialne – organizujemy pomoc w postaci wsparcia PCK i innych organizacji.

 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem – czekamy z entuzjazmem, aby
  Ci pogratulować.

 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób – zaproponujemy działalność wolontariatu.

 

Przyjdź także z każdą inną sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić a także, gdy masz pomysły,  którymi chcesz się podzielić. Jeżeli masz ochotę przekazać nam ciekawą informację, o coś zapytać, podzielić się swoimi problemami, wspólnie poszukać rozwiązania problemu lub jakiegoś zagadnienia czekamy na ciebie.

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczną koordynują:

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO
Dni tygodnia Iwona Zając
pedagog szkolny

psycholog szkolny
Poniedziałek nie pracuje  
Wtorek 12:00 - 15:30  
Środa 9:30 - 13:00  
Czwartek 9:30 - 13:00  
Piątek nie pracuje  

Dokumenty do pobrania

pdfProcedura udzielania pomocy376.48 KB

wykaz zsmk

W Zespole Szkół im Marii Konopnickiej w Pyskowicach funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IODO”) pełni Zuzanna Kulak, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczniów i opiekunów prawnych uczniów
Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach

[ADMINISTRATOR I IODO]

 1. Administratorem danych osobowych jestZespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37, 44-120 Pyskowice (dalej: „Szkoła”), reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.

 2. Nadzór nad prawidłowością, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, sprawuje powołany w tym celu przez Szkołę Inspektor Ochrony Danych Osobowych; w razie potrzeby, można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

[CELE PRZETWARZANIA]

 1. Szkoła przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;

  2. w przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji – w celu prowadzenia procesu kształcenia oraz realizacji innych zadań i obowiązków nakładanych na Szkołę przez przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe;

  3. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarza danych osobowych (wizerunku) w celach promocyjnych szkoły, dane będą przetwarzane również w tymże celu.

  [PODSTAWA PRZETWARZANIA]

 • Podstawową przetwarzania przez Szkołę danych osobowych jest:

  1. realizacja obowiązku prawnegociążącego na Szkole jako administratorze – należy rozumieć to w ten sposób, że przepisy prawa, w szczególności ustawa Prawo Oświatowe, nakładają na Szkołę obowiązek przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z odpowiednimi procedurami, a w przypadku zakwalifikowania kandydata jako ucznia Szkoły – obowiązek prowadzenia procesu kształcenia i realizacji innych zadań Szkoły jako placówki oświatowej. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych regulują przepisy praw, w szczególności ustawy Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w spr. sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji .

  2. w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu promocji szkoły, podstawą ich przetwarzania jest zgoda.

  [ODBIORCY DANYCH]

 • Odbiorcami danych osobowych mogą stać się wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH]

 • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

  [PAŃSTWA UPRAWNIENIA]

 • Informujemy, że w stosunku do przetwarzanych przez Szkołę danych osobowych osoba, której dane dotyczą (a w przypadku osoby niepełnoletniej – jej opiekun prawny), ma uprawnienie do:

  1. dostępu do tych danych osobowych,

  2. sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne (art. 16 RODO),

  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy czym w odniesieniu do sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (por. pkt 4 powyżej), prawo to może być realizowane z ograniczeniem do przypadków wskazanych odpowiednio w art. 17 ust. 1 RODO (w stosunku do usunięcia) oraz 18 ust. 1 RODO (w stosunku do ograniczenia);

  4. przenoszenia danych – w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody (art. 20 RODO);

  [PROFILOWANIE]

 • Dane osobowe nie będą przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu.

  [MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI]

 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.