pdfzapytanie_ofertowe_pomoce.docx.pdf473.05 KB

docxFORMULARZ_CENOWY_CZ.1_MAPY.docx20.4 KB

docxFORMULARZ_CENOWY_CZ.2_POMOCE_PRZYRODNICZE.docx28.13 KB

docxFORMULARZ_CENOWY_CZ.3_ZESTAW_MEBLI.docx19.85 KB

docxFORMULARZ_CENOWY_CZ.4_WITRYNA_STOJĄCA.docx19.57 KB

docxFORMULARZ_CENOWY_CZ.5_TIK.docx20.75 KB

docxzapytanie_ofertowe_pomoce.docx17.5 KB

 

 

Znak sprawy:ZSMK.230.4.2019
Pyskowice, dnia 23 lipca 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH, 44-120 Pyskowice, ul. St. Wyszyńskiego 37 zaprasza do składania ofert cenowych w ramach procedury rozeznania cen o nazwie: Wyposażenie pracowni przyrodniczej ZIELONA PLANETA w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach w ramach projektu „Zielona Pracownia 2019”NAZWA I ADRES SZKOŁY:

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37 44-120 Pyskowice telefon/fax: 32 233-25-96 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Strona internetowa Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. godz. pracy: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.301.Szczegółowy zakres rozeznania cenowego obejmuje : 1. Przedmiotem rozeznania cenowego jest zakup wyposażenia pracowni przyrodniczej dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach V edycji konkursu „Zielona Pracowni 2019” . 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części. 3. Oferty można składać na jedną lub kilka części. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i nie noszący znamion użytkowania. 5. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres oferowany przez producenta nie krótszy jednak niż minimum 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy. 6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt. 7. W przypadku części 3 i 4 do oferty należy dołączyć zdjęcie oferowanych mebli.

2.Wymagany termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 1 miesiąc od daty złożenia zamówienia. 3. Informacje dotyczące gwarancji lub przeniesienia praw autorskich: jak w pkt 1.5 4.Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu realizacji zamówienia np. utrudnienia bądź szczególna ostrożność przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – nie dotyczy.
5. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy lub określenie dokumentów, które będą wymagane od Oferenta przed podpisaniem umowy: nie dotyczy. 6. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Łączna cena każdej części zamówienia musi obejmować cały zakres danej części. Cena oferty musi być określona w PLN, podana jako cena brutto. 3. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła, koszty transportu w tym koszty transportu lub dostarczenia zamówienia do szkoły. 7. Termin i sposób składania ofert. 1. Oferty należy składać do dnia 14 SIERPNIA 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie ZSMK w Pyskowicach lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 2. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę 8. Kryteria oceny ofert: Przy wyborze oferty ZSMK w Pyskowicach będzie kierował się kryterium ceny i kryterium: termin realizacji zamówienia. 9. Informacje dodatkowe: 1. Osoba uprawniona do kontaktów : Lidia Klubińska, telefon/fax: 32 233-25-96, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2. Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty. 3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę dla każdej części zapytania. 4. Dopuszcza/ Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych. 5. Dopuszcza /Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1_ FORMULARZ CENOWY I OFERTOWY_CZ.1_MAPY ZAŁĄCZNIK NR 2_ FORMULARZ CENOWY I OFERTOWY_CZ.2_POMOCE PRZYRODNICZE ZAŁĄCZNIK NR 3_ FORMULARZ CENOWY I OFERTOWY_CZ.3_ZESTAW MEBLI ZAŁĄCZNIK NR 4_ FORMULARZ CENOWY I OFERTOWY_CZ.4_WITRYNA STOJĄCA ZAŁĄCZNIK NR 5_ FORMULARZ CENOWY I OFERTOWY_CZ.5_TIKData: 23.07. 2019 Sporządził: Lidia Klubińska


Zatwierdził: Edyta Mierzwa

Zielona Planeta – utworzenie pracowni nauk przyrodniczych  w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach

Nasza szkoła w marcu 2019 r. złożyła wniosek do WFOŚIGW w Katowicach o środki finansowe na wykonanie pracowni nauk przyrodniczych, w której realizowany byłby  programu edukacyjnego „ZIELONA PRACOWNIA W KONOPNICKIEJ” opracowany przez nauczycieli naszej szkoły.  Program ten jest programem holistycznym, obejmującym różne dziedziny nauk przyrodniczych, a także jest programem uwzględniającym działania młodzieży na rzecz środowiska lokalnego wykraczające poza standardowe zajęcia lekcyjne.

Podstawowym założeniem programu jest możliwość jego realizacji na różnych poziomach kształcenia, czyli został on skierowany dla uczniów aż trzech różnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach,  tj: liceum ogólnokształcącego, technikum, jak i dla uczniów branżowej szkoły I stopnia. Program będzie realizowany podczas zajęć lekcyjnych z przedmiotów: geografia, chemia, biologia. Oprócz tego w pracowni będą realizowane: zajęcia pozalekcyjne, np. przygotowujące do matury, warsztaty, konkursy, spotkania z zaproszonymi gośćmi, czy też będą przygotowywane projekty edukacyjne realizowane poza szkołą, na terenie miasta Pyskowice.

Zaplanowane w programie działania pozwolą na stworzenie różnych korelacji międzyprzedmiotowych, co będzie sprzyjało ukazaniu jedności nauk przyrodniczych i wskazywało na spójność procesów zachodzących w otaczającym świecie.

Głównym celem programu jest podniesienie jakości nauczania w szkole przedmiotów przyrodniczych przez poszerzenie działań związanych

z nauczaniem przedmiotów przyrodniczych, uatrakcyjnienie formy prowadzonych zajęć a także rozwijanie zainteresowania uczniów  otaczającym światem. 

Cele szczegółowe:

  • poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez udział w zajęciach prowadzonych w nowoczesnej pracowni,
  • zdobywanie wiedzy o środowisku poprzez obserwacje w terenie, wycieczki, badania, warsztaty,
  • zdobywanie umiejętności projektowania, przeprowadzania i analizowania wyników doświadczeń  i eksperymentów,
  • poszerzanie wiedzy o tematyce przyrodniczej z różnych dostępnych źródeł oraz dzielenie się swoją wiedzą,
  • poznanie sposobów ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko,
  • uczestnictwo w akcjach na rzecz środowiska,
  • rozwijanie aktywności młodzieży na rzecz propagowania postaw proekologicznych
  • budowanie systemu wartości zgodnego z zasadami ochrony przyrody.

 

Projekt Edukacja patriotyczna

Projekt edukacji patriotycznej obejmuje szereg działań o różnorodnym charakterze. Od 12 lat organizowany jest Konkurs Wiedzy o Śląsku dla młodzieży naszego LO i uczniów okolicznych szkół, mają miejsce również wystawy („Muzeum czasów słusznie minionych”, „11 listopada w Konopnickej”), happeningi („Stan wojenny w ZSMK”), wyjazdy do muzeów i miejsc pamięci. Uczniowie uczestniczą w ogólnopolskich konkursach dziennikarskich i plastycznych o tematyce historycznej.

Program „Edukacja prawna”

W klasie humanistyczno-prawnej realizowany jest program „Edukacja prawna”, służący przeciwdziałaniu wykluczenia prawnego młodzieży.  Obejmuje on uczestnictwo uczniów w rozprawach w Sądzie Rejonowym i Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Podczas każdej wizyty w sądzie  odbywa się krótka prelekcja sędziego lub, ostatnio, prokuratora na temat zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Program „Edukacja prawna” realizowany jest również na terenie szkoły w formie konkursów, warsztatów, symulacji procesów sądowych, happeningów. Zapraszani są prawnicy (np. radca prawny), prowadzący z uczniami rozmaite ćwiczenia.

REALIZCJA PROGRAMU „Młodzieżowa Akademia Filmowa”

Od dwóch lat młodzież LO regularnie uczestniczy w programie edukacyjnym kina AMOK „Młodzieżowa Akademia Filmowa”, w ramach którego odbywają się wykłady z zakresu filmoznawstwa oraz prezentowane są filmy o dużych walorach artystycznych i wychowawczych. W bieżącym roku szkolnym na zajęciach MAF podejmowane były między innymi tematy różnic kulturowych, uchodźców, terroryzmu, antysemityzmu, które zostały zilustrowane dziełami kinematografii światowej. Ważnym obszarem zainteresowania programu były również rocznice historyczne (stulecie Niepodległości, Noc Kryształowa), problemy współczesnej Polski oraz film jako dzieło sztuki i jego środki wyrazu.

Program poszerzający wiedzę z zakresu kosmetologii i medycyny

Uczniowie klas kosmetyczno - medycznych biorą udział w zajęciach z zakresu kosmetologii i medycyny. Systematycznie wyjeżdżają do szkół, z którymi współpracujemy, czyli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa w Śląskiego w Gliwicach oraz Medyczną Szkołą Policealną Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu.

Uczniowie  w szkole w Gliwicach są poddawani zabiegom pielęgnacyjnym twarzy, szyi i dekoltu, biorą udział w warsztatach z chemii, poznają technikę wykonywania makijażu, natomiast w Zabrzu cyklicznie odbywają się zajęcia w formie warsztatów z techniki dentystycznej, higieny stomatologicznej, masażu i radiologii. Wiadomości i umiejętności, które uczniowie nabywają w tych szkołach są ściśle związane z przedmiotami,  realizowanymi w formie rozszerzeń z biologii i chemii.