Politechnika Śląska w Gliwicach

23 listopada 2018 r. pomiędzy Politechnika Śląską w Gliwicach a Zespołem Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach zostało zawarte „Porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej”

Celem Porozumienia jest objęcie przez Politechnikę Śląską patronatu naukowego nad Zespołem Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, a tym samym nawiązanie kontaktów w sferze działań dydaktycznych, stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów Szkoły oraz prowadzenia wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania młodzieży pomiędzy nauczycielami i naukowcami.

W ramach Porozumienia Uczelnia zobowiązuje się do:

 • udostępniania bazy dydaktycznej: korzystania z zasobów bibliotecznych oraz
  z zasobów laboratoryjnych;

 • umożliwiania uczniom szkoły udziału w zajęciach Uczelni, w tym uczestniczenie
  w wykładach, ćwiczeniach tablicowych, laboratoryjnych i kołach naukowych;

 • promowania wśród studentów możliwości pracy z uczniem zdolnym na zasadzie wolontariatu w ramach zajęć pozalekcyjnych;

 • promowania wśród Studentów możliwości współpracy z młodzieżą szkoły
  w prowadzeniu szkolnych kół zainteresowań;

 • wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych

 

W ramach podpisanego porozumienia ZSMK w Pyskowicach począwszy od 2019 roku uruchomi nabór do I klasy liceum o profilu politechnicznym. Uczniowie tej klasy będą poszerzali swoją wiedzę w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Zajęcia będą odbywały się na terenie szkoły, jak i na terenie politechniki.