W roku szkolnym 2020/2021 planujemy otworzyć następujące klasy:

Liceum Ogólnokształcące:

  1. Klasa medyczna z elementami kosmetologii i dietetyki

Rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki (do wyboru)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia

Główne cele nauczania w klasie, to przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki na kierunkach medycznych i okołomedycznych oraz związanych z ochroną środowiska. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie pogłębią wiedzę z zakresu dietetyki, kosmetologii i ratownictwa medycznego. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach otwartych na Politechnice Śląskiej, Policealnych Szkołach Medycznych w Gliwicach i Zabrzu, gdzie będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

  1. Klasa politechniczna z e-nauczaniem (z innowacją metodyczną)

Patronat Politechniki Śląskiej

Rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski lub język niemiecki (do wyboru)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, geografia

Klasa, w której położony będzie nacisk na rozwój kompetencji matematycznych. Istotnym elementem edukacji będzie praca w małym zespole klasowym co pozwoli na efektywne wykorzystanie mobilnej pracowni komputerowej i stosowanie e-nauczania. W ramach zajęć uczniowie będą wykorzystywać cyfrowe platformy edukacyjne, uczestniczyć w zajęciach otwartych na Politechnice Śląskiej, pogłębiać wiedzę z zakresu wykorzystywania modeli matematycznych do analizy zjawisk fizyczno – geograficznych i społeczno – ekonomicznych. Na większości zajęć wykorzystywane będą innowacyjne programy nauczania. Każdy uczeń tej klasy dostanie do pracy na lekcjach laptop, a nauczanie będzie odbywało się w oparciu o e-podręczniki (rezygnacja z podręcznika w formie papierowej na lekcjach).

  1. Klasa wojskowa z elementami cyberbezpieczeństwa (z nowoczesnymi technologiami informatycznymi)

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Rozszerzenia: język polski, historia, język angielski lub język niemiecki (do wyboru)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski

W klasie tej równolegle będą realizowane takie cele jak:  podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów poprzez  wdrażanie do aktywnego, krytycznego i bezpiecznego wyszukiwania i przetwarzania e-informacji oraz realizowanie edukacji wojskowej, by przygotować uczniów do studiów na wojskowych uczelniach wyższych lub zapewnić ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej.  W ramach profilu przewidziano różnorodne formy współpracy z różnymi instytucjami: 13 Śląska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w Gliwicach, Sąd Rejonowy i Okręgowy w Gliwicach. Uczniowie w ramach zajęć wyjeżdżają na strzelnice, mają zajęcia wojskowe w jednostce wojskowej, a także wyjeżdżają na kilkudniowe poligony. Na zajęciach lekcyjnych uczniowie korzystać będą z laptopów z pracowni mobilnych.

  1. Klasa humanistyczna z elementami prawa

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Rozszerzenia: język polski, historia,  język angielski lub język niemiecki (do wyboru)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski

Główne cele nauczania w klasie to rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów poprzez podniesienie ich świadomości prawnej oraz wdrażanie do aktywnego i krytycznego odbioru dzieł kultury. W ramach zajęć przewidziano atrakcyjne formy współpracy z różnymi instytucjami: uczestnictwo w rozprawach w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Gliwicach,  udział w sesjach Rad Samorządowych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, Starostwie Powiatowym w Gliwicach, spotkania z posłami w biurach poselskich, a także wyjazdy do teatrów w Krakowie, Warszawie, Katowicach.

Technikum:

  1. Klasa - technik logistyk
  2. Klasa - technik spedytor

 Patronat DB Schenker

Rozszerzenie: geografia

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski

Logistyk jest osobą, która zajmuje się zarządzaniem logistycznym, co oznacza przepływ materiałów i surowców z zakładów produkcyjnych do magazynów, a z magazynów do kolejnych zakładów. To osoba zajmująca się sprawnym przepływem materiałów i surowców między poszczególnymi firmami. Potrafi ona szczegółowo zaplanować każde posunięcie firmy tak, by w jej magazynach nie zalegał towar, a był on jak najszybciej upłynniany i zamieniany na wartości wymierne czyli pieniądze.Spedytor to wykwalifikowany specjalista, który zajmuje się organizacją transportu towarów i usług z miejsca na miejsce tak, by przechodził on sprawnie, szybko i jak najtaniej dla osoby zlecającej transport. Spedytor załatwia wszelkie wypełnianie druków celnych, gdy chodzi o import i eksport towarów, dogaduje się z firmami transportowymi, zleca załadunek i rozładunek towaru, negocjuje ceny i warunki dowozu towaru lub usługi na miejsce. Zajęcia edukacyjne w ramach tego zawodu to m.in.: podstawy transportu i spedycji, podstawy prawa transportowego, przewóz ładunków, organizacja transportu i spedycji, język obcy w działalności spedycyjnej, obsługa działalności spedycyjnej.

 

 Branżowa Szkoła I Stopnia:

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia

W klasie tej kształcenie ogólne odbywa się w szkole, natomiast kształcenie zawodowe odbywa się u pracodawców oraz w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Nad pozyskiwaniem pracodawców, u których realizowana jest praktyczna część kształcenia zawodowego czuwa Ochotniczy Hufiec Pracy z Pyskowic.