Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Właśnie przed chwilą otrzymaliśmy informację, że opracowany przez nas nowatorski projekt unijny „Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach” wygrał rywalizację konkursową i został wybrany do realizacji począwszy od 1 września 2019 r.  Otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego blisko 290 tys. zł  na rozwijanie i kształtowanie wśród uczniów kompetencji matematycznych, naukowych, językowych, kreatywności, innowacyjności oraz umiejętność kreowania własnego rozwoju zawodowego. W ramach przyznanych środków przez 2 lata nasi uczniowie będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach rozwijających uzdolnia lub w zajęciach pomagających wyrównać braki edukacyjne, część zajęć będzie odbywała się w formie wycieczek naukowych. Większość przekazanych nam środków zostanie przeznaczona za utworzenie nowych pracowni przedmiotowych.  EFSiI przycięte

Wszystkich uczniów zainteresowanych rozpoczęciem w roku szkolnym 2019/2020 nauki w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyjęcia kandydatów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w ZSMK w Pyskowicach. Zapraszamy również do odwiedzenia szkoły podczas Dni Otwartych.
Więcej informacji czytaj w zakładce: Rekrutacja.

plakat