Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia stacjonarne w szkole zostają zawieszone w okresie od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r.

W związku z tym faktem cała nasza szkoła począwszy od poniedziałku 26.10.2020 r. przechodzi na zdalny tryb nauczania według planu lekcji znajdującego się w dzienniku elektronicznym. Podczas uczestnictwa w zajęciach realizowanych zdalnie każdy uczeń jest zobowiązany posiadać sprawne urządzenia audio-video (mikrofon i kamerę) współpracujące z urządzeniem z dostępem do internetu (komputer, laptop, tablet, smartfon). Prosimy również o zapewnienie w domu stanowiska do spokojnej, samodzielnej nauki na odległość. Nauczanie na odległość realizowane będzie z wykorzystaniem narzędzi G-Suite (Classroom, Meet). 

Uczniów i rodziców prosimy o bieżące zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej szkoły oraz przesyłanymi przez dziennik elektroniczny Uonet+.

W okresie od 26.10.2020 r. do 8.11.2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.